Blog - Laatste Nieuws

Privacyverklaring zwembad ’t Hemmerven

Privacyverklaring
Het Hemmerven gevestigd aan Hertog Willemweg 68 1607CZ Hem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting zwembad ’t Hemmerven
Hertog Willemweg 68 1607 CZ Hem , telefoonnummer 0228-541602

info@hemmerven.nl
Bedrijfsleider: John Bleeker

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Hemmerven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder
vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Voor- en achternaam
 Geslacht
 Geboortedatum
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen
over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming
hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met
ons op via info@hemmerven.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken
Het Hemmerven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Geautomatiseerde besluitvorming
Het Hemmerven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Het Hemmerven ) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Hemmerven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens
slechts gedurende het zwemseizoen wat loopt t\m september.
Delen van persoonsgegevens met derden
Het Hemmerven verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het Hemmerven gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door Het Hemmerven en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken
in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie,
te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking
van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@hemmerven.nl Om er zeker van te zijn
dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan
het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit
ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek. Het Hemmerven wil u er tevens op
wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de

volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Hemmerven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als
u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze beheerder
of via info@hemmerven.nl

Contactgegevens

Hertog Willemweg 68
1607  CZ Venhuizen

T: 0228 – 54 16 02
E: info@hemmerven.nl
KvK: 41234418

Algemene voorwaarden

Volg ’t Hemmerven op social media:

© Copyright - Zwembad 't Hemmerven